การประชุมชี้แจงการจัดทำองค์ควา...

การประชุมการจัดการองค์ความรู้ สธน.ทอ.ครั้งที่ ๑ ปี ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม สธน.ทอ.
               

            เป็นการประชุมชี้แจ้งแจ้งแผนกิจกรรมการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๖๒ ประกอบด้วยแผนกิจกรรมการขับเคลื่อนที่ นขต.ทอ.ต้องเดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๒ และแผนกิจกรรมที่ สธน.ทอ.ต้องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ ทอ.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

            – ความเป็นมาในการจัดทา KM ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
            – ยุทธศาสตร์๒๐ ปี ทอ.และนโยบายผบ.ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับKM
            – แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนให้ ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี.๖๒
            – แผนกิจกรรมที่ สธน.ทอ.ต้องดาเนินการขับเคลื่อนให้ ทอ.เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ประจาปี ๖๒ มีทั้งสิ้น ๑๔ กิจกรรม

ไฟล์แนบ
ประชุมการจัดทำองค์ความรู้ สธน.ทอ.62pptx.pdf
work_manual.pdf
7.2_4.1_KnowledgeAsset56_Allin1.pdf

ผู้บังคับบัญชา

Administrator