การอบรมโปรแกรมจัดการองค์ความรู...

การอบรมโปรแกรมการจัดการองค์ความรู้สธน.ทอ.เพื่อให้บุคลากร สธน.ทอ.ได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้งานโปรแกรมจัดการองค์ความรุ้ สธน.ทอ.(KMS สธน.ทอ.)

อบรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เม.ย.๖๒ ณ ห้องเรียนสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยศ.ทอ. ชั้น ๔ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ต.ต่อพล ออเขาย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศเป็นประธานเปิดการอบรม และมี ร.ท.มณเฑียร แป้นตุ้ม จากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการองค์ความรู้ สธน.ทอ.

วัตถุประสงค์

   ๑.เพื่อให้บุคลากรสธน.ทอ.มีความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมการจัดการองค์ความรู้ สธน.ทอ.

   ๒.เพื่อสร้างสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร สธน.ทอ.และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานได้

   ๓.เพื่อให้มีการจัดเก็บองค์ความรู้และมาตรฐานงานของ สธน.ทอ.

ผู้บังคับบัญชา

Administrator